Where, why, who...?

practicaavalua't imprimeix

Are you ready for Christmas? Fes clic a la fletxa vermella per començar l'exercici.
Llegeix les frases i fes clic al lloc correcte. Observa la resposta.